Games News

มุมภาษี – ภาษีมูลค่าเพิ่มขายฟางข้าว

0 0
Read Time:2 Minute, 8 Second

ปุจฉา : กรณีบริษัทฯ รับซื้อฟางข้าวจากชาวนา (ไม่ว่าจะเป็นมัดหรืออัดหรือใส่กระสอบ) แล้วนำมาขายต่อในลักษณะเป็นการมัดและอัดฟางก้อน กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือไม่ครับ

– จะเข้าลักษณะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไหมครับ

– ซึ่งไม่ยกเว้นเเวต VAT

– หรือเป็นเพียงการสะดวกต่อการเก็บรักษาหรือขนส่ง

– ยังเป็นการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านใบ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิสัชนา : ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 28/2535 เรื่อง การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81 (1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2535 กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81 (1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

“ข้อ 2 การขายพืชผลทางการเกษตรในราชอาณาจักรในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1) การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ฝัก เมล็ด หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืช ที่ไม่เข้าลักษณะ ตามข้อ 1

(2) การขายข้าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่

(3) การขายกากของพืช น้ำยางจากพืช ยางแผ่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีสารอื่นใดผสมอยู่ด้วยหรือไม่ และไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อ ที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่

ข้อ 3 คำว่า “ที่ผนึกในลักษณะมั่นคง” ตามข้อ 1 และข้อ 2 หมายความถึงการติดหรือปิดให้แน่นไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดจะต้องมีการฉีก ทำลาย แปรรูปหรือแปรสภาพ ของภาชนะหรือการผนึกนั้น ทั้งนี้ โดยมิอาจคงสภาพในรูปรอยเดิมได้”

ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ขายฟางข้าวที่รับซื้อจากชาวนา ในลักษณะเป็นการมัดและอันเป็นฟางก้อน นั้น เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ฝัก เมล็ด หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืชที่ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรในราชอาณาจักรที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 28/2535 ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงยังได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับฟางดังกล่าว.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author