Sports News

เตือนผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุม 30 พ.ค. ฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริง

0 0
Read Time:2 Minute, 20 Second

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับทราบรายละเอียดความคืบหน้า และสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอให้ STARK ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเผยแพร่ผลการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตลท.จ่อเปิดเทรดหุ้น STARK นาน 1 เดือน ด้วยบัญชี Cash Balance

เสี่ยงถูกเพิกถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิง STARK พิษบริษัทฯไม่ส่งงบ

ก.ล.ต. สั่งตรวจสอบกรณีพิเศษ STARK ชี้แจงใน 7 วัน หลังผู้สอบบัญชีพบธุรกรรมผิดปกติ

ตามที่ STARK ไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยต่อมา ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่า ผู้สอบบัญชีของ STARK ได้ตรวจพบการทำธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ ก.ล.ต. จึงได้สั่งการให้ STARK ชี้แจงข้อเท็จจริงและขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบสารสนเทศฯ) ตามที่ปรากฏในข่าวฉบับที่ 80/2566 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ซึ่ง STARK ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น

ทั้งนี้ STARK ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ ว่า STARK จะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และเปิดเผยว่า คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา STARK จะรีบแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็วประกอบกับตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK เป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2566คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมรับฟังการประชุม Public Presentation และร่วมซักถามในประเด็นต่าง ๆ ตามที่มีข้อสงสัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเพื่อนำไประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของการให้จัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุน STARK สามารถทราบรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอให้ STARK ดำเนินการตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ผู้ลงทุนสอบถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนด้วย พร้อมทั้งขอให้ STARK เผยแพร่ผลการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author