Sports News

ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหารครั้งใหญ่ “ฐาปน สิริวัฒนภักดี”นั่งGroup CEO

0 0
Read Time:3 Minute, 15 Second

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

1. ปรับตำแหน่งของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Director and President & CEO) เป็น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Group CEO)

2. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ (President & Group COO) 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย (President and Group COO – Thailand) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม

• นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ (President and Group COO – International) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด การเงินและการบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม

3. แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

โดยนายอวยชัย ตันทโอภาส จะส่งต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทยให้แก่นายโฆษิต สุขสิงห์ ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมของ ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ จะถูกทดแทนโดยการทำงานตามโครงสร้างองค์กร

จากรายละเอียดข้างต้น รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะประกอบด้วย
1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1
3) นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
4) นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3
5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4
6) ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 5
7) นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง
8) นายโฆษิต สุขสิงห์
9) นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
10) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
11) นางต้องใจ ธนะชานันท์
12) นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูนคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น
13) ดร.เอกพล ณ สงขลา
14) นางนันทิกา นิลวรสกุล
15) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
• พัฒนากลุ่มบริษัทไทยเบฟสู่ความเป็นสถาบัน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
• ต่อยอดความแข็งแกร่งในการบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 และปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤติการณ์โควิด-19
• เสริมสร้างการผสานพลังและประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดหลัก (ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์) ควบคู่ไปกับโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ (Product Group) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในตลาดใหม่ เพื่อขยายการเติบโตของตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทในระดับภูมิภาค สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยเบฟ จะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การนำทัพของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author