7vip slot

Sports News

ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหารครั้งใหญ่ “ฐาปน สิริวัฒนภักดี”นั่งGroup CEO

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

1. ปรับตำแหน่งของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมก…